monotonous.org

דוגמא אישית

לא כל יום מבקשת העיתונות את תגובתה של דמות בכירה באקדמיה ללשון עברית. כשנשאל הפרופ’ משה בר-אשר, נשיא האקדמיה לגבי תגלית של כתב שמי קדום, הגדיר זאת הפרופסור כתגלית “סנסציונית”, נו באמת.

לכתבה בהארץ.